TİCARİ BORÇLAR VE FAİZ

TİCARİ BORÇLARDA SORUMLULUK

Ticari işler nedeniyle borç altına giren kişiler, kanunda ve sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar. Türk Ticaret kanunu 7. maddesinde de bu husus belirtilmiştir. ''İki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari mahiyeti haiz bir iş dolayısıyla diğer bir kimseye karşı müştereken borç altına girerlerse mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen mesul sayılırlar.'' Ancak taraflar arasında aksi kararlaştırılabilir. Bu hükmün amacı ticari hayatta güvenin korunmasıdır. Örneğin; ticaretle uğraşan 3 ortak bankadan kredi çeker ve bu krediyi ödemede temerrüde düşerlerse, tüm ortaklar borcun tamamından sorumludur. Banka kredi borcunu dilediği kişiden tahsil edebilir.

TİCARİ İŞLERDE FAİZ

Faiz, belirli bir süre para alacağının ödenmemesi durumunda ana paranın belirli(faiz oranına göre değişkenlik gösteren) oranında alacaklının yoksun kaldığı bedeldir. Türk hukukunda faiz, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda düzenlenmiştir. Kanunda kanuni faiz, temerrüt faizi, mürekkep faiz ve yabancı para borçlarında faiz türleri sıralanmıştır. Kanuni faiz, faiz ödenmesi gereken durumlarda faiz miktarı sözleşme ile belirlenmemişse uygulanır. Temerrüt faizi, para ödemede temerrüde düşen borçlunun ödeme vadesinin başladığı günden itibaren oluşan faiz türüdür. Burada faiz başlangıcı tarihi önem taşımaktadır. Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar. İhtarname gönderilmesi gereken durumlarda faiz başlangıcı, ihtarnamenin karşı tarafa tebliğ edildiği andan itibaren, ihtarnamede borçluya belirli bir süre tanınmış ise faiz başlangıcı bu sürenin bitiminden itibaren başlayacaktır. Ticari işlerde adi işlere oranla daha yüksek faiz oranı talep edilmektedir.Uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ancak faiz oranı sözleşme ile taraflarca belirlenmişse, kanun gereği bu faiz oranına da sınırlama getirilmiştir. Sözleşme ile kararlaştırılan temerrüt faiz oranı, 3095 sayılı kanunun birinci fıkrasında belirlenen kanuni faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Mürekkep faiz, birleşik faiz türüdür. Ticari işlerde nadiren faize faiz yürütülmektedir.Yabancı para borçlarında, 3095 sayılı kanunun 4/a maddesinde geçen, sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. Yabancı para borçlarında faiz oranını taraflar kendi aralarında kararlaştırabilir.

  • Ticari işler, ticari alacak ve ticari borçların takibi için hukuk büromuzdan bilgi alabilirsiniz.


12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör