KAMULAŞTIRMA DAVALARI


KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince bedelini peşin ve nakden ödemek kaydı ile, taşınmazın bir kısmına yada tamamına zorla el atmasına kamulaştırma denilmektedir. Kamulaştırma, 2942 Sayılı Kamulaştırma kanunu ve Anayasa 35 ve 36. Maddelerinde geçmektedir.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

İPTAL DAVASI VE DÜZELTİM DAVASI

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir. İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür. İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır. İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir. İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.(2942 Sayılı kamulaştırma kanunu 14. Madde).

Kamulaştırma işlemlerine karşı açılacak iptal davasında yetkili mahkeme; taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili idare mahkemesidir.

Kamulaştırma işlemlerinde, kamulaştırma bedeline ilişkin itiraz davaları adli yargıda dava açılmaktadır.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI

Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, topladığı bilgi ve belgelerle yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister. Kamulaştırmaişlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.

Kamulaştırma davaları konusunda Kamulaştırma davalarına bakan hukuk bürolarından destek almanız gerekmektedir. İstanbul Hukuk Büroları arasında yer alan Akyıldız Hukuk bürosu olarak Kamulaştırma davalarına bakan avukatlarımız mevcuttur. Bilgi almak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

AV. ESRA AKYILDIZ YAŞAR, İSTANBUL HUKUK BÜROLARI, SİLİVRİ HUKUK BÜROSU, KAMULAŞTIRMA DAVALARI, KAMULAŞTIRMA DAVALARINA BAKAN AVUKATLAR, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ, İPTAL DAVASI, DÜZELTME DAVASI, KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI, MÜDAHALENİN MENİ DAVALARI,
12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör